regulamin

REGULAMIN OGÓLNY OLIMPIADY MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ- COPERNICADA 2019–2020

Rozdział I – Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem rozgrywek Olimpiady Międzywydziałowej UMK , zwanej dalej „OM”- „Coprenicada”, jest Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK oraz Samorząd Studencki UMK
1.2 Celem rozgrywek jest:
1) popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim;
2) integracja młodzieży akademickiej poprzez sport;
3) popularyzacja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej UMK;
4) wyłonienie najlepszych studenckich drużyn wydziałowych.
5) wyłonienie najbardziej usportowionego Wydziału UMK na podstawie sumy punktów zdobytych w poszczególnych dyscyplinach zgodnie z regulaminami szczegółowymi do każdej z dyscyplin.

Rozdział II – Warunki uczestnictwa, zgłoszenie do rozgrywek
2.1 Uczestnikami OM mogą być tylko i wyłącznie studenci UMK, doktoranci i pracownicy UMK
2.2 Drużynę tworzą zawodnicy z jednego wydziału
2.3 Zawodnik może występować tylko w jednym zespole.(Regulaminy szczegółowe)
2.4 Drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem w
sprawach organizacyjnych.
2.5 Uczestnikom OM zaleca się posiadanie jednolitych strojów sportowych oraz obowiązkowo obuwia sportowego
2.6. Zgłoszenie drużyny jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu
2.7 Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużynę.

Rozdział III – Organizacja rozgrywek
3.1 Rozgrywki OM zostaną rozegrane systemem turniejowym lub ligowym.
3.2 System rozgrywek do każdej z 9 proponowanych dyscyplin zostanie podany w terminie późniejszym, gdyż jest zależny od liczby zgłoszonych drużyn.
3.3 Klasyfikacja końcowa po każdym z turniejów będzie tworzona na podstawie ilości zdobytych punktów zgodnie z przyjętymi zasadami dla poszczególnych dyscyplin.
3.4 Każdy mecz będzie prowadzony przez arbitra lub arbitrów:
1) sędziego pierwszego;
2) sędziego drugiego/sekretarza
3.5 Przed każdym turniejem drużyna musi przejść weryfikację u sędziego.
3.6 Podstawą do pozytywnej weryfikacji jest przedstawienie sędziemu aktualnej legitymacji studenckiej oraz obecności na liście zgłoszeniowej drużyny potwierdzonej przez koordynatora wydziałowego.
3.7 W przypadku nie przybycia drużyny na mecz lub stawienia się zespołu zdekompletowanego drużyna otrzymuje walkower
3.8 Planujemy rozegranie OM w następujących dyscyplinach: Piłka siatkowa mężczyzn, piłka koszykowa mężczyzn, mixty siatkarskie, mixty koszykarskie, pływanie, judo- walki w parterze, futsal, piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa kobiet, badminton i szachy.

Rozdział IV – Uwagi końcowe
4.1 Z Regulaminem Rozgrywek winien zapoznać się każdy zawodnik, kierownik drużyny oraz sędziowie przed rozpoczęciem rozgrywek.
4.2 Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie jest argumentem w sprawach spornych
4.5 Zawodnik biorąc udział w rozgrywkach potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w Copernicadzie wiąże się z wysiłkiem fzycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fzycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Zgłoszenie do Copernicady oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w OM i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w OM na własną odpowiedzialność.
4.6 Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników.
4.7 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie hali.
4.8 Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
4.9 W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu, w stopniu nieprzewidzianym przez organizatora, decyzje podejmuje Organizator, a uczestnik dostosowuje się do decyzji bez prawa odwołania.
4.10. Przekazanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w OM Copernicada. Przetwarzanie i zbieranie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy.

Konferencja w Toruniu